Αναζήτηση
Χάρτης
Επιλογή χρώματος
Προσβασιμότητα

Δήλωση προσβασιμότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (E.O.T.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Άρθρο 42 Ν. 4727/2020)

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο https://www.visitgreece.gr προσβάσιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23.09.2020), όπως ισχύει.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο https://www.visitgreece.gr 

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο παρών ιστότοπος www.visitgreece.gr συνάδει μερικώς με το ισχύον εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) (WCAG 2.1 /Level AA).

Μη προσβάσιμο περιεχόμενο

Τα pdf και word αρχεία που είναι αναρτημένα στο https://www.visitgreece.gr και συγκεριμένα στο media kit και στην πολιτική απορρήτου δεν είναι προσβάσιμα. Ο Οργανισμός εργάζεται προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης προσβασιμότητας στο σύνολο του περιεχομένου.

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα καταρτίστηκε στις 8.12.2023

Τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης στις 8.12.2023

Περιγραφή μηχανισμού υποβολής παρατηρήσεων

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β, παρ. 4, άρθρ. 42 του Ν. 4727/2020, στην παρούσα Δήλωση Προσβασιμότητας παρατίθεται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@visitgreece.gr), μέσω της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλλει παρατηρήσεις για τυχόν ζητήματα προσβασιμότητας που εντοπίζονται στον ιστότοπο (άρθρο 45 Ν.4727/2020), και να ζητεί τις πληροφορίες που ελλείπουν, σύμφωνα με τα άρθρα 37 § 3 και 40 του Ν. 4727/2020.

Ενημέρωση – Προθεσμίες

Κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2 έως 5 του άρθρου 45 του Ν.4727/2020, οι Οργανισμοί του δημοσίου τομέα αποφαίνονται για τα αιτήματα μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν η αίτηση υποβάλλεται σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή τη διαβιβάζει μέσα σε πέντε (5) ημέρες στον αρμόδιο φορέα. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία αρχίζει από την περιέλευση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία. Αν η αίτηση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί στην προβλεπόμενη ανωτέρω προθεσμία, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες, γνωστοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης, καθώς και κάθε χρήσιμη πληροφορία. Οι αιτήσεις και οι αποφάσεις κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση, με μέριμνα των οργανισμών του δημόσιου τομέα, στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ειδικά για ζητήματα δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137) περί του πλαισίου προαγωγής για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετίζεται αμιγώς με τον ιστότοπο  https://www.visitgreece.gr, τη λειτουργία του και το περιεχόμενό του, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@visitgreece.gr.

Διαδικασία εκτέλεσης

Η αρμόδια Διεύθυνση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) απαντά στον ενδιαφερόμενο με πρόσφορο τρόπο (κατά προτίμηση στη δηλωμένη ηλεκτρονική διεύθυνση του ενδιαφερόμενου).

Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης ο ενδιαφερόμενος δύναται να επικοινωνήσει με τον Συνήγορο του Πολίτη, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: press@synigoros.gr.